Det Europeiska Maskindirektivet

Den 29 december 2009 trädde det nya maskindirektivet i kraft.

Det är en uppdatering av de gemensamma EU-regler som funnits sedan 1995 för maskintillverkare och leverantörer. Maskiner som släpptes ut på marknaden/togs i drift från och med den 29 december 2009 ska följa kraven i det nya maskindirektivet 2006/42/EG. Tidigare gällde det gamla maskindirektivet AFS 1994:48 (98/37/EG).

Målen med maskindirektivet är att upprätthålla, öka och utjämna säkerhetsnivån på maskiner mellan medlemsstaterna inom EU. Därigenom kan fri rörlighet för maskiner uppnås.

Direktivets olika delar
Maskindirektivet kan sägas bestå av två olika delar. En del behandlar hur man ska certifiera en maskin för att få sälja den på den europeiska marknaden. Den sätter ett antal krav på hur certifieringen ska gå till och vilken dokumentation över maskinen som behöver tas fram.

Den andra delen består av de grundläggande säkerhetskrav som måste vara uppfyllda för att få sälja en maskin. Det handlar t.ex. om att tillverkaren måste utföra en riskbedömning över maskinen och se till att undanröja de risker som finns vid transport, montering, drift och underhåll av maskinen. Dessutom ställs krav på t.ex. ergonomi, buller, nödstopp, styrsystem, rörliga delar och hur maskinen ska bete sig vid start och stopp.

Den andra delen består av de grundläggande säkerhetskrav som måste vara uppfyllda för att få sälja en maskin. Det handlar t.ex. om att tillverkaren måste utföra en riskbedömning över maskinen och se till att undanröja de risker som finns vid transport, montering, drift och underhåll av maskinen. Dessutom ställs krav på t.ex. ergonomi, buller, nödstopp, styrsystem, rörliga delar och hur maskinen ska bete sig vid start och stopp.

Vad har förändrats?
Det nya direktivet innebär inte några omvälvande skillnader gentemot det gamla, men stora delar har omarbetats och förtydligats. Nedan följer en lista på några av de viktigare förändringarna:

 • Tillämpningsområdet har gjorts tydligare
  Avgränsningen mot andra direktiv (t.ex. lågspänning och hissar) har förtydligats. Vilka maskiner som omfattas och inte omfattas av direktivet har även klargjorts.
 • Kraven på delvis fullbordade maskiner har förtydligats
  Det fanns krav i gamla maskindirektivet om hur delvis fullbordade maskiner skulle hanteras men dessa var inte så tydliga. Nu har det blivit betydligt klarare vad som behöver göras för att få släppa ut en delvis fullbordad maskin på marknaden och vilken dokumentation som ska medfölja.
 • Nya certifieringsmetoder vid CE-märkning av maskiner
  Vissa certifieringssätt har tagits bort (t.ex. att skicka teknisk dokumentation till anmält organ för förvaring) och ett nytt har tillkommit (fullständig kvalitetssäkring).
 • Innehållet i bruksanvisningen har utökats
  Med nya maskindirektivet har kraven på bruksanvisningen omformulerats och förtydligats. Bland annat ska följande helt nya punkter ingå i bruksanvisningen: EG-försäkran om överensstämmelse, förutsättningarna för att maskinens stabilitet ska bevaras, arbetsmetod vid haveri, specifikation av reservdelar.
 • Förtydligande av kraven på den tekniska dokumentationen
  Den tekniska dokumentationen ska tas fram för alla maskiner, även de delvis fullbordade. Nu framgår det tydligare att dokumentationen av riskanalysen ska ingå i den tekniska dokumentationen.

Dessutom kan nämnas att säkerhetskomponenter numera ska CE-märkas mot maskindirektivet, och inte bara mot EMC- och Lågspänningsdirektivet.

Var kan jag få hjälp?