Uppförandekod

Teknikföretagens Branschgrupper AB har infört uppförandekod i sina föreningar.

För Teknikföretagens Branschgrupper AB är det viktigt att verksamheten inom bolaget och de branschföreningar som är anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper AB bedrivs på ett sätt som tydligt håller sig inom konkurrensrättens ramar.

Teknikföretagen har därför i samråd med Teknikföretagens Branschgrupper AB utformat en konkurrensrättslig uppförandekod som omfattar Teknikföretagens Branschgrupper AB och alla branschföreningar anknutna till Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Uppförandekoden medför inte några förändringar av SVMFs verksamhet jämfört med tidigare. Däremot kan uppförandekoden ses som en tydlig signal om att vi aktivt verkar för en transparent och konkurrensneutral verksamhet inom Teknikföretagens Branschgrupper AB och dess branschföreningar.

Här finner du uppförandekoden.