Ecodesign

Ekodesigndirektivet är ett viktigt verktyg i EU:s arbete för att uppnå minskad energianvändning.

Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Verktygsmaskiner (ENTR Lot 5) ingår i produktgruppen som även omfattar träbearbetning, sten- och keramikbearbetning samt svetsutrustning.

Den 30 mars 2022 presenterade EU-kommissionen ett reviderat ekodesigndirektiv under initiativet för hållbara produkter (Sustainable Products Initiative, SPI). Med förslaget vill EU-kommissionen utvidga ekodesigndirektivet på två sätt:

 • Till ett så brett utbud av produkter som möjligt med syfte att uppnå en cirkulär ekonomi.
 • Bredda omfattningen av krav på produkter till hela produktens livscykel.

SPI föreslås bli ett horisontellt ramverk i form av en förordning med delegerade förordningar under sig. Det kan vara produktspecifika eller omfatta flera produkter med liknande egenskaper. SPI kommer att fokusera mer på produkters design och hela värdekedjan än dagens ekodesign.

Initiativet SPI föreslår att följande hållbarhetsaspekter regleras:

 • produkters hållbarhet och tillförlitlighet
 • produkters återanvändbarhet
 • produkters uppgraderingsbarhet, reparerbarhet, underhåll och renovering
 • förekomst av potentiellt skadliga ämnen i produkter
 • produktens energi- och resurseffektivitet
 • återvunnet innehåll i produkter
 • återtillverkning och återvinning av produkter
 • produkternas koldioxid- och miljöavtryck
 • produkternas förväntade generering av avfallsmaterial.

Förslaget innehåller även områden som:

  • digitala produktpass
  • märkning
  • fastställande av kriterier för miljövänlig offentlig upphandling samt en ram för att förhindra att osålda konsumentprodukter förstörs.
  • I förslaget är det stor fokus på de ekonomiska aktörernas skyldigheter, marknadskontroll, produkters överensstämmelse och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse.
 • EU-kommissionen ger intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förordningsförslaget till den 6 juni.

  Initiativ för hållbara produkter, EU-kommissionen

  Läs mer om hur du kan energieffektivisera ditt företag på Energimyndighetens hemsida.

  För mer information om hur ekodesigndirektivet påverkar verktygsmaskinstillverkning, se CECIMOs hemsida.