Det europeiska maskindirektivet

Den 29 december 2009 trädde det nya maskindirektivet i kraft. Just nu pågår en revidering av direktivet.

Det är en uppdatering av de gemensamma EU-regler som funnits sedan 1995 för maskintillverkare och leverantörer. Maskiner som släpptes ut på marknaden/togs i drift från och med den 29 december 2009 ska följa kraven i det nya maskindirektivet 2006/42/EG. Tidigare gällde det gamla maskindirektivet AFS 1994:48 (98/37/EG).

Revidering av maskindirektivet
EU-kommissionen la den 21 april 2021 ett förslag till ny maskinförordning, och direktivet är nu under revidering. Ansvarig myndighet i Sverige för synpunkter på förslaget är Arbetsmiljöverket.

Förändringar i direktivet skapar ett behov av nya standarder och kan påverka befintliga inom området.

Målen med maskindirektivet är att upprätthålla, öka och utjämna säkerhetsnivån på maskiner mellan medlemsstaterna inom EU. Därigenom kan fri rörlighet för maskiner uppnås.

Direktivets olika delar
Maskindirektivet kan sägas bestå av två olika delar. En del behandlar hur man ska certifiera en maskin för att få sälja den på den europeiska marknaden. Den sätter ett antal krav på hur certifieringen ska gå till och vilken dokumentation över maskinen som behöver tas fram.

Den andra delen består av de grundläggande säkerhetskrav som måste vara uppfyllda för att få sälja en maskin. Det handlar t.ex. om att tillverkaren måste utföra en riskbedömning över maskinen och se till att undanröja de risker som finns vid transport, montering, drift och underhåll av maskinen. Dessutom ställs krav på t.ex. ergonomi, buller, nödstopp, styrsystem, rörliga delar och hur maskinen ska bete sig vid start och stopp.