Ansvar under LIA och APL

Arbetsplatsen och skolan har ett gemensamt ansvar för elevens APL/LIA. Läs mer om vad det innebär nedan.

Arbetsplatsen ansvarar för att:

 • Utse en eller flera handledare
 • Se till att eleven känner sig välkommen och delaktig
 • Göra en riskbedömning utifrån informationen från skolan och 
det arbetsmiljöarbete som finns på arbetsplatsen
 • Informera om arbetsmiljö, rutiner och arbetssätt

Handledaren/handledarna ansvarar för att:

 • Se till att eleven känner sig trygg
 • Tillsammans med skolan sätta upp mål för eleven
 • Kontakta utsedd personal på skolan vid frågor

Skolan ansvarar för

 • Skapa en god kontakt med arbetsplatsen
 • Förbereda eleven väl inför apl­perioden
 • Vilka kurser eller delar av kurser som ska förläggas på arbetsplatsen
 • Vilka mål eleven ska uppnå
 • Följa upp elevens kunskapsutveckling
 • Betyg och bedömning
 • Förse arbetsplatsen med blankett för riskbedömning
 • Eleven är försäkrad och arbetsplatsen informerad
 • Anmäla till Arbetsmiljöverket om eleven råkat ut för olycka eller allvarligt tillbud.

Arbetsmiljö och arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren gör riskbedömning av de arbetsuppgifter elever ska utföra, samt vilken arbetsutrustning eleverna ska använda. Se därför till att ni har rutiner för hur ni rapporterar arbetsskador.

Checklista för riskbedömning på arbetsplatsen

 • Vilka är arbetstiderna?
 • Vilka möjligheter finns det för lunch?
 • Har ni bedömt vilka arbetsuppgifter eleven ska utföra?
 • Vilka förkunskaper behöver eleven om verktyg och maskiner?
 • Har ni gjort riskbedömning av er arbetsplats? Vilka riskkällor kan det finnas i arbetsuppgifterna? Kan en bristande mognad eller fysisk utveckling kan bli ett problem? Uppskatta hur allvarliga riskerna kan vara, utifrån sannolikhet och konsekvens. Vidta åtgärder som behövs för att ta bort eller förebygga riskerna.
 • Finns det handledare på plats?
 • Får eleven introduktion av arbetsplatsen?
 • Finns det skyddskläder på plats?
 • Vem är kontaktperson på arbetsplatsen?

Läs mer hos Skolverket