Ecodesign

Ekodesigndirektivet är ett viktigt verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020.

Arbetet med dessa direktiv är inte bara avgörande i energiarbetet utan även viktigt för EU:s klimat- och miljöarbete. Ekodesigndirektivet sätter minimikrav på energiprestanda hos produkter och förbjuder de mest energi- och resurskrävande produkterna på EU-marknaden. Verktygsmaskiner (ENTR Lot 5) ingår i produktgruppen som även omfattar träbearbetning, sten- och keramikbearbetning samt svetsutrustning. Förstudien uppskattade att ekodesignkrav för dessa produkter kan förväntas leda till årliga elbesparingar på 3 TWh år 2020 och 8 TWh 2025, jämfört med vad som skulle hända om inga åtgärder vidtogs.

Nästa steg är att Kommissionen presenterar ett utkast till förordning för produktgruppen. Information om processen och policyalternativ, rapporter finns på Energimyndighetens hemsida.

För mer information om hur Ecodesign direktivet påverkar verktygsmskintillverkning och CECIMOs arbete med ett självregleringsinitiativ, se Cecimos hemsida.